会計用語 日本語とタイ語

会計用語 日本語とタイ語

バーツの変動相場制移行 ばーつのへんどうそうばせいいこうเงินบาทลอยตัว

最優遇貸出金利 さいゆうぐうかしだしきんり prime rate อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี

低迷経済復興 ていめいけいざいふっこฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

公債、国債 こうさい、こくさいหนี้สาธารณะ

中銀 ちゅうぎん แบ้งค์ชาติ, ธนาคารกลาง

設備費 せつびひ Equipment cost, ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์

労務費 ろうむひ Labour cost, ค่าแรงงาน

操務費 そうむひ Operation cost, ค่าดำเนินงาน

用役費 ようやくひ Service cost

補助費 ほじょひ supmaterial

預金 よきん เงินฝาก

引当金 ひきあてきん เงินสำรอง

当座借越/貸越 とうざかりこし/かしこし โอดี

当座預金 とうざよきん กระแสรายวัน

普通預金 ふつうよきん ออมทรัพย์

定期預金 ていきよきん ฝากประจำ

償却費 しょうきゃくひ ค่าเสื่อม

債券 さいけん ตราสารหนี้

水電光熱 すいでんこうねつ น้ำ-ไฟ(-แก๊ส)

立替金 たてかえきん เงินสำรองจ่าย

関税 かんぜい ภาษีศุลกากร

市民税 しみんぜい ภาษีบำรุงท้องที่

消費税 しょうぎぜい ภาษีมูลค่าเพิ่ม

事務税 じむぜい ภาษีสรรพากร

貸借対照表 たいしゃくたいしょうひょう งบดุล, Balance sheet

財政状態表 ざいせいじょうたいひょう งบการเงิน, Financial sheet

損益計算書 そんえきけいさんしょ งบกำไรขาดทุน, Statement

損益試算書 そんえきしさんしょ งบทดลอง

振替 ふりかえ ย้ายบัญชี

仕訳 しわけ ลงบัญชี

元帳 もとちょう สมุดรายวันทั่วไป

仕訳帳 しわけちょう บัญชีแยกประเภท

仕分け しわけ บัญชีแยกประเภท

借り方/貸し方 かりかた/かしかた ลูกหนี้ Dr/เจ้าหนี้ Cr

資産/負債 しさん/ふさい ทรัพย์สิน/หนี้สิน

債務/債権 せいむ/さいけん ลูกหนี้/เจ้าหนี้

立替える たてかえる สำรองจ่าย, จ่ายแทนไปก่อน

控除 こうじょ หัก ณ ที่จ่าย

起債 きさい ออกตราสารเงินกู้

追徴課税 ついちょうかぜい ค่าปรับเงินภาษี

決算公告 けっさんこうこく รายงานฐานะการเงินประจำปี

法定の積立金 ほうていのつみたてきん เงินสะสมตามกฎหมาย

財務諸表 ざいむしょひょう บัญชีแสดงทรัพย์สิน

未済 みさい ค้างชำระหนี้

既済 きさい ชำระหนี้แล้ว

完済 かんさい ชำระหนี้หมดแล้ว

弁済 べんさい ชำระหนี้

清算 せいさん เคลียบัญชี

貸し倒れ かしだおれ หนี้สูญ

貸し倒れ引当金 かしだおれひきあてきん ประมาณการหนี้สูญ

不渡り手形 ふわたりてがた เช็คไม่มีเงิน, เช็คไม่ผ่าน, เช็คเด้ง

手形を割り引く てがたをわりびく ขายเช็คล่วงหน้า

裏書 うらがき สลักหลัง

白地手形 しらじてがた เช็คไม่ลงวันที่ชำระเงิน, เช็นเช็คลอย

遡及 そきゅう ไล่เบี้ย

営繕 えいぜん ซ่อมบำรุง

公認会計士 こうにんかいけいし ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาต

株主総会の招集 かぶぬしそうかいのしょうしゅう เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

社債の発行 しゃさいのはっこう การออกหุ้นกู้

精算表 せいさんひょう งบปรับปรุง

当座資産 とうざしさん ทรัพย์สินหมุนเวียน

固定資産 こていしさん ทรัพย์สินถาวร

粗利益 あらりえき กำไรเบื้องต้น

税引き後利益 ぜいびきごりえき กำไรหลังหักภาษี

純利益 じゅんりえき กำไรสุทธิ

利益留保額 りえきりゅうほがく กำไรสะสม

準備金 じゅんびきん เงินสำรอง

配分 はいぶん เฉลี่ย

原始伝票 げんしでんぴょう เอกสารตัวจริง

丼勘定 どんぶりかんじょう ใช้เงินบริษัทอย่างฟุ่มเฟือย, เงินไม่ลงบัญชี นอกจากนี้ เรายังมีศัพท์เกี่ยวกับ บริหาร, กฎหมาย, บุคคล, โรงงาน, สิ่งแวดล้อม 

 経理 けいりAccount

アジア太平洋経済協力会議 APEC (กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค)

切り上げ きりあげ Appreciation

東南アジア諸国連合 とうなんアジアしょこくれんごう ASEAN (กลุ่มการค้าเสรีอาเซียน)

均衡 きんこう Balance

残高 ざんだか Balance、Outstanding

計算 けいさん Calculation 

勘定 かんじょう Calculation 、 Account

中央銀行 (中銀) ちゅうおうぎんこう (ちゅうぎん) Central Bank

建仮 けんかり Construction In Progress

法人所得税 ほうじんしょとくぜい Corporate Income Tax

減価差額 げんかさがく Cost Variance

通関 つうかん Custom Clearance

請求書 せいきゅうしょ Debit Note

申告書 しんこくしょ Declaration

需要 じゅよう Demand (ความต้องการ) 切り下げ きりさげ Devaluation

交際費 こうさいひ Entertainment Cost

設備予算 せつびよさん Equipment Budget

固定資産 こていしさん Fixed Assets

固定費 こていひ Fixed Cost

国内総生産 こくないそうせいさん GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ)

売上 うりあげ Gross Production <ยอดขาย (ยังไม่หักค่าอะไรเลย)>

荒利 あらり Gross Profit ( กำไรขั้นต้น )

 特恵関税 とっけいかんぜい GSP (ระบบสิทธิประโยชน์ทั่วไปทางภาษีศุลกากร)

国際協力事業団 こくさいきょうりょくじぎょうだん JICA (องค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น)

信用状 しんようじょう Letter Of Credit

材料費 ざいりょうひ Material Cost

北米自由貿易地域 ほくべいじゆうぼうえきちいき NAFTA (เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ)

北大西洋条約機構 きたたいせいようじょうやくきこう NATO (องค์การสนธิสัญญาแตแลนติคเหนือ )

純利益 じゅんりえき Net Profit (กำไรสุทธิ) 諸比率 しょひりつ Overhead Ratio

非公開会社 ひこうかいかいしゃ Private Company

特典 / 恩典 とくてん / おんてん Privilege、Benefit

公開会社 こうかいかいしゃ Public Company

調達 ちょうたつ Purchasing

資金調達 しんきんちょうたつ Raise Fund、Funding

検収 けんしゅう Receiving

国税庁 こくぜいちょう Revenue Dept.

財務所 ざいむしょ Revenue Office

販管費 はんかんひ Selling General Administration Expense

決算報告 けっさんほうこく Statement of Accounts (ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร)

在庫 ざいこ Stock 補助簿 ほじょぼ Subsidary Book

金額 きんがく Sum 供給 きょうきゅう Supply (สินค้า)

累進付加税 るいしんふかぜい Surtax

課税所得 かぜいしょとく Taxable Income 税務 ぜいむ Taxation

全部原価 ぜんぶげんか Total Cost

総収入 そうしゅうにゅう Total Revenue

移転価格 いてんかかくTransfer Pricing

光熱費 こうねつひUtility Cost

変動費 へんどうひ Withholding Tax

保証費 ほしょうひ Withholding Tax

源泉徴収課税(額) げんせんちょうしゅうかぜい(がく)Withholding Tax

源泉徴収票 げんせんちょうしゅうひょう Withholding Tax Slip

世界貿易機構 せかいぼうえききこう WTO (องค์การค้าโลก)

証書 しょうしょ กรมธรรม์

所有権 しょゆうけん กรรมสิทธิ์

市場メカニズム しじょうメカニズム กลไกตลาด

国際通貨基金 こくさいつうかききん กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF:International Monetary Fund)

販売 / 売却 はんばい / ばいきゃく การขาย (Sales)

財政 ざいせい การคลัง

還付金 かんぷきん การคืนภาษี  (Tax Refund)

金融 きんゆう การเงิน 財務 ざいむ การเงิน (Finance)

金融 きんゆう การเงิน  (Financial)

納税 のうぜい การจ่ายภาษ๊  (Tax Payment)

支払い しはらい การชำระเงิน (Payment)

通関手続き つうかんてつづき การดำเนินการด้านศุลกากร

大蔵省 おおくらしょう การทรวงการคลัง  (Ministry Of Finance)

輸入 ゆにゅう การนำเข้า (Import)

会計 かいけい การบัญชี  (Accounting)

入札 にゅうさつ การประกวดราคา

税の軽減 ぜいのけいげん การผ่อนผันภาษี

減税 げんぜい การลดภาษี  (Tax Reduction)

税の軽減 ぜいのけいげん การลดหย่อนภาษี (Tax Relief)

為替 かわせ การแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange)

海外送金 かいがいそうきん การส่งเงินไปต่างประเทศ (Overseas Remittance)

輸出 ゆしゅつ การส่งออก (Export)

脱税 だつぜい การหนีภาษี (Tax Evasion)

節税 せつぜい การหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance)

 関税障壁 かんぜいしょうへき กำแพงทางด้านภาษี (Tariif Barrier)

税引前利益 ぜいひきまえりえき กำไรก่อนหักภาษี (Income Before Income Tax)

営業利益 えいぎょうりえき กำไรจากการประกอบกิจการ (Operating Profit)

差益 さえき กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา

売上総利益 うりあげそうりえき กำไรจากยอดขาย (Gross Profit)

剰預金 じょうよきん กำไรสะสม (Retained Earning)

純利益 / 純益 じゅんりえき / じゅんえき กำไรสุทธิ(กำไรที่หักภาษี ดอกเบี้ย เงินเดือน Indirect = ลบOverhead ออก)

中小企業 ちゅうしょうきぎょう กิจการขนาดปานกลางและเล็ก

銀行からお金を借りる おかねをかりる กู้เงินจากธนาคาร

集金する しゅうきんする เก็บเงิน

事業規模 じぎょうきぼ ขนาดของกิจการ

事業規模 じぎょうきぼ ขนาดของกิจการ

収支の均衡が取れる/取れない しゅうしのきんこうが~ ขาดดุล

差損 さそん ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา 貿易 ぼうえき เขตการค้า (International Trade)

経済三角地域 けいざいさんかくちいき เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT)

軽犯罪 けいはんざい ความผิดลหุโทษ

通貨不安 つうかふあん ความไม่มีเสถียรภาพทางการเงิน (Monetary Uncertainty)

通貨 つうか ค่าเงิน (Currency)

平均 へいきん ค่าเฉลี่ย (Average)

経費 けいひ ค่าใช้จ่าย (Expense)

費用 ひよう ค่าใช้จ่าย (Expense)

管理原価 かんりげんか ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ (Controllable Cost)

輸出費用 ゆしゅつひよう ค่าใช้จ่ายในการส่งออก (Export Expense)

雑費 ざっぴ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

報酬 ほうしゅう ค่าตอบแทน

見切り金 見切りきん ค่าตอบแทน (Reward) 手数料 てすうりょう ค่านายหน้า (Commision)

人件費 じけんひ ค่าแรงงาน (Labor Cost)

最低賃金 さいていちんぎん ค่าแรงงานขั้นต้ำ

減価償却 げんかしょうきゃく ค่าเสื่อมราคา

償却費用 しょうきゃくひよう ค่าเสื่อมราคา

減価償却費 げんかしょうきゃくひ ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expense)

100ドルを彼の勘定につける かんじょうにつける คิดเงินลงในบัญชี

通帳に記帳する きちょうする คีย์(ลงสมุดบัญชี)

会計原則 かいけいげんそく คู่มือการทำบัญชี (Accounting Principle)

商標登録 しょうひょうとうろく เครื่องหมายการค้า

銀行小切手 ぎんこうこぎって แคชเชียร์เช็ค

プロジェクト โครงการ

キャッシュフロ- งบกระแสเงินสด

貸借対照表 たいしゃくたいしょうひょう งบดุล

試算表 しさんひょう งบทดลอง (Trail Balance)

予算 よさん งบประมาณ

借入金 / 貸付金 / ロ-ン かりいれきん / かしつけきん เงินกู้ (Loan)

買掛金 かいかけきん เงินค้างจ่าย , บัญชีค้างจ่าย

売掛金 うりかけきん เงินค้างรับ , บัญชีค้างรับ

納税申告書 のうぜいしんこくしょ เงินคืนภาษี (Tax Return)

売掛金 / 買掛金 うりかけきん / かいかけきん เงินเชื่อ (Credit Sale)

給与 / 給料 きゅうよ / きゅうりょう เงินเดือน (Salary)

所得 しょとく เงินได้

外貨 がいか เงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency )

賄賂 / 鼻薬 / 袖の下 わいろ / はなぐすり /そでのした เงินใต้โต๊ะ

 資本金 しほんきん เงินทุน  ( Paid In Capital)

登録資本 とうろくしほん เงินทุนจดทะเบียน

回転資金 かいてんしきん เงินทุนหมุนเวียน

偽造通貨 ぎぞうつうか เงินปลอม

配当 はいとう เงินปันผล

月賦 げっぷ เงินผ่อน  (Installment Plan)

預金 よきん เงินฝาก  (Deposit)

当座預金 とうざよきん เงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposit)

外貨預金 がいかよきん เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)

定期預金 ていきよきん เงินฝากประจำ (Time Deposit)

普通預金(する) ふつうよきん เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit)

通貨収縮 / デフレ-ション つうかしゅうしゅく เงินฝืด (Deflation)

通貨膨張 / インフレ-ション つうかぼうちょう เงินเฟ้อ (Inflation)

手付金 / 内金 てつけきん / うちきん เงินมัดจำ (Earnest Money)

投資額 とうしがく เงินลงทุน

現金 / キャッシュ げんきん เงินสด (Cash)

引当金 ひきあてきん เงินสำรอง (Allowance、Reserve)

仮払い金 かりばらいきん เงินสำรองจ่าย

法廷準備金 ほうていじゅんびきん เงินสำรองตามกฏหมาย (Legal Reserve)

(人)を雇用する こようする จ้างงาน

質入れする จำนำ

債権者 さいけんしゃ เจ้าหนี้ 補填する ほてんする ชดเชย

不足分を補填する ふそくぶんをほてんする ชดเชยส่วนที่ขาด

 貧富の格差 ひんぷのかくさ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

借金を支払う しゃっきんをしはらう ชำระหนี้สิน (Pay Off The Debts)

小切手 こぎって เช็ค (Cheque)

為替手形 (かわせ)てがた เช็คของขวัญ (Draft)

不渡り小切手 ふわたりこぎって เช็คเด้ง (Rubber Check)

借金を返済する しゃっきんをへんさいする ใช้หนี้

物を掛売りする かけうりする ซื้อของเงินผ่อน

月賦で物を買う げっぷで ซื้อของเงินผ่อน

名前の裏書きをする うらがきをする เซ็นต์ชื่อสลักหลังด้วย

物価指数 ぶっかしすう ดรรชนีราคา

為替手形 かわせてがた ดราฟท์ (Draft)

金利 / 利子 / 利息 きんり / りし / りそく ดอกเบี้ย (Interest Rate)

年利 ねんり ดอกเบี้ยต่อปี

福利 ふくり ดอกเบี้ยสองชั้น

消費者物価指数 しょうひしゃぶっかしすう ดัชนีค่าครองชีพ

権利を与える けんりをあたえる ได้รับสิทธิ

失業する しつぎょうする ตกงาน

原価 げんか ต้นทุน

原価 げんか ต้นทุน

生産原価 せいさんげんか ต้นทุนการผลิต

証券 しょうけん ตราสาร

金融市場 きんゆうしじょう ตลาดการเงิน

資本市場 しんほんしじょう ตลาดเงินทุน (Capital Market)

証券取引所 しょうけんとりひきしょ ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (Stock Exchange)

証券市場 しょうけんしじょう ตลาดหลักทรัพย์

証券取引所 しょうけんとりひきしょ ตลาดหลักทรัพย์

株式市場 かぶしきしじょう ตลาดหุ้น (Stock (Exchange) Market)

 (事件で)禁固を宣告する きんこをせんこくする ตัดสินจำคุกด้วยข้อหา....

 販売人 はんばいじん ตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

黒字 くろじ ติดบวก

赤字 あかじ ติดลบ

借金をする しゃっきんをする ติดหนี้ , เป็นหนี้ Cash Dispenser

キャッシュディスペンサ- ตู้ ATM (Automatic Teller Machine)

お金を卸す おかねをおろす ถอนเงิน

 権利を譲渡する けんりをじょうとする ถ่ายโอนกรรมสิทธิ์

財産を譲渡する ざいさんをじょうとする ถ่ายโอนทรัพย์สิน

株を保有する かぶをほゆうする ถือหุ้น

質に入れた物を請け出す うけだす ไถ่ของจำนำ

 財産 / 資産 ざいさん / しさん ทรัพย์สิน , สมบัติ (Property)

国有財産 こくゆうざいさん ทรัพย์สินประชาชาติ (National Property)

私有財産 しゆうざいさん ทรัพย์สินส่วนบุคคล (Private Property)

共有財産 きょうゆうざいさん ทรัพย์สินสาธารณะ (Public Property)

お金を催促する さいそくする ทวงเงิน

無関税港 むかんぜいこう ท่าปลอดภาษี (Free Port)

契約する けいやくする ทำสัญญา

財務顧問 ざいむこもん ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Adviser)

不正な ふせいな ทุจริต

汚職事件(に関して~) おしょくじけん ทุจริตต่อหน้าที่การงาน

資金 しきん ทุน

禁固 / 禁錮 きんこ โทษจำคุก 札

お札 おさつ ธนบัตร

紙幣 しへい ธนบัตร , แบงค์

銀行 ぎんこう ธนาคาร (Bank)

商業銀行 しょうぎょうぎんこう ธนาคารพาณิชย์

国立銀行 こくりつぎんこう ธนาคารแห่งชาติ

タイ国中央銀行 タイこくちゅうおうぎんこう ธนาคารแห่งประเทศไทย

タイ国立銀行 タイこくりつぎんこう ธนาคารแห่งประเทศไทย

独占企業 どくせんきぎょう ธุรกิจแบบผูกขาด

営業外 えいぎょうがい นอกเหนือการประกอบกิจการ (Non Operating)

金融業者 きんゆうぎょうしゃ นักการเงิน (Financier)

投資家 とうしか นักลงทุน 金融会社 きんゆうかいしゃ บริษัทการเงิน (Finance Company)

証券会社 しょうけんかいしゃ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (Securities Company)

上場会社 じょうじょうかいしゃ บริษัทที่ถูกขึ้นบัญชี (Listed Company)

信託会社 しんたくかいしゃ บริษัทปล่อยสินเชื่อ (Trust Company)

口座 こうざ บัญชี (Account)

当座預金口座 とうざよきんこうざ บัญชีกระแสรายวัน

損益計算書 そんえきけいさんしょ บัญชีกำไรขาดทุน (Income Statement)

貸借対照表 たいしゃくたいしょうひょう บัญชีงบดุล (Balance Sheet)

定期預金口座 ていきよきんこうざ บัญชีเงินฝากประจำ

~を請求する せいきゅうする เบิก....

現金出納帳 げんきんすいとうちょう บัญชีเงินสด

買掛金 かいかけきん บัญชีเจ้าหนี้ (A/P) 売掛金 うりかけきん บัญชีลูกหนี้ (A/R)

普通預金口座 ふつうよきんこうざ บัญชีออมทรัพย์ , บัญชสะสมทรัพย์

キャッシュカ-ド บัตรATM

クレジットカ-ド บัตรเครคิต

銀行口座から~Bを引き出す ひきだす เบิกเงินจำนวน....จากบัญชีธนาคาร (Withdraw)

小額紙幣 しょうがくしへい แบ๊งค์ย่อย

賞与 しょうよ โบนัส

請求書 せいきゅうしょ ใบทวงหนี้

外国人登録証 がいこくじんとうろくしょう ใบสำคัญต่างด้าว

労働許可書 ろうどうきょかしょ ใบอนุญาตทำงาน

財産を査定する さていする ประมูลทรัพย์สิน

免税 めんぜい ปลอดภาษ๊ (Duty Free、Tax Exemtation)

保税 ほぜい ปลอดภาษี

決算する けっさんする ปิดบัญชี (Closing)

借金している しゃっきんしている เป็นหนี้

銀行に口座を開く こうざをひらく เปิดบัญชีกับธนาคาร (Open An Account)

情報開示 じょうほうかいじ เปิดเผยข่าวสาร

分割払い ぶんかつばらい ผ่อนชำระเป็นงวดๆ

金融緩和 きんゆうかんわ ผ่อนผันทางการเงิน

契約違反する けいやくいはんする ผิดสัญญา 借方 / 借り主 かりかた / かりぬし ผู้กู้ , ผู้เช่า . ผู้ยืม (Debit)

納税者 のうぜいしゃ ผู้จ่ายภาษี (Tax Payer) 財務家 ざいむか / ざいあえいか ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน (Financier)

株主 かぶぬし ผู้ถือหุ้น

手形振出人 てがたふりだしひと ผู้สั่งจ่ายDraft (Drawer)

貸方 / 貸主 かしかた / かしぬし ผู้ให้กู้ (Credit)

国家経済・社会開発計画 こっかけいざい・しゃかいかいはつけいかく แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

預金する よきんする ฝากเงิน

借り方 かりかた ฝ่ายลูกหนี้

人材教育 じんざいきょういく พัฒนาบุคลากร

債券 さいけん พันธบัตร (Bond)

国債 こくさい พันธบัตรรัฐบาล

雇用を促進する こようをそくしんする เพิ่มการจ้างงาน

増加 ぞうか เพิ่มขึ้น (Increase)

復興する ふっこうする ฟื้นฟู

経済復興 けいざいふっこう ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

経済を復興する けいざいをふっこうする ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

税金 ぜいきん ภาษี (Tax)

商業税 しょうぎょうぜい ภาษีการค้า

所得税 しょとくぜい ภาษีเงินได้ (Income Tax)

地方税 ちほうぜい ภาษีท้องที่ (Local Tax)

営業税 / 事業税 えいぎょうぜい / じぎょうぜい ภาษีธุรกิจ (Business Tax)

法人税 ほうじんぜい ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax)

付加価値税 ふかかちぜい ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax)

固定資産税 こていしさんぜい ภาษีโรงเรือน

関税 かんぜい ภาษีศุลกากร (Custom)

物品販売税 ぶっぴんはんばいぜい ภาษีสรรพากร (Sales Tax)

累進税 るいしんぜい ภาษีอัตราก้าวหน้า (Progressive Tax)

借金がある しゃっきんがある มีหนี้สิน 価値 / 値打ち かち / ねうち มูลค่า (Value)

付加価値 ふかかち มูลค่าเพิ่ม (Added Value)

貸し渋る かししぶる ไม่ยอมให้ยืม

法人所得税の免除 ほうじんしょとくぜいのめんじょ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 純生産高 じゅんせいさんだか ยอดการผลิตสุทธิ (Net Production)

販売総額 はんばいそうがく ยอดขาย

売上(高) うりあげ(だか) ยอดขาย (Sale)

 残高 ざんだか ยอดคงเหลือ

外貨準備高 がいかじゅんびだか ยอดเงินตราต่างประเทศที่สำรองไว้

合計金額 ごうけいきんがく ยอดเงินรวม

累計が~になる るいけい ยอดรวม (Total)

総支出 そうししゅつ ยอดรวมค่าใช้จ่าย

3ヶ月に遡る さかのぼる ย้อนหลังไป3เดือน

公金を横領する こうきんをおうりょうする ยักยอกเงินสาธารณะ

財産を押収する ざいさんをおうしゅうする ยึดทรัพย์

家を担保に金を借りる いえをたんぽにかねをかりる ยืมเงินโดยใช้บ้านค้ำประกัน

値段 / 価格 ねだん / かかく ราคา (Price) 売上原価 うりあげげんか ราคาต้นทุนในการขาย (Cost Of Sales) 

販売価格 / 市(場)価(格) はんばいかかく / し(じょう)か(かく) ราคาท้องตลาด (Market Price)

老舗 しにせ ร้านเก่าแก่(ตั้งมานาน)

財務所表 ざいむしょひょう รายงานทางการเงิน (Financial Report)

支出 ししゅつ รายจ่าย

正味現金払い しょうみげんきんはらい รายจ่ายสุทธิ 収益 / 収入 しゅうえき / しゅうにゅう รายได้ (Profit、Income)

基本給 きほんきゅう รายได้ขั้นต่ำ (Basic Salary)

給料は税金を差し引いて月~Bです。 ぜいきんをさしひいて~ รายได้หักภาษีแล้วได้สุทธิ.....

収支 しゅうし รายรับรายจ่าย

金融引締め きんゆうひきしめ เร่งรัดหนี้สินทางการเงิน

~の所有権を主張する しょゆうけんをしゅちょうする เรียกร้องสิทธิในการเป็นเจ้าของ.....

質屋 しちや โรงรับจำนำ

切り下げ きりさげ(バ-ツの) ลดค่าเงิน....

減少 げんしょう ลดลง (Decrease)

輸入税の減免 ゆにゅうぜいのげんめん ลดหย่อนภาษีนำเข้า

除名する じょめいする ลบชื่อ

倒産する とうさんする ล้มละลาย

連鎖倒産 れんさとうさん ล้มละลายแบบลูกโซ่ , แชร์ลูกโซ่

契約を破る けいやくをやぶる ล้มเลิกสัญญา

署名 しょめい ลายเซ็น

知的所有権 ちてきしょゆうけん ลิขสิทธิ์

顧客 こきゃく ลูกค้าขาประจำ

借方 / 借り主 かりかた / かりぬし ลูกหนี้

債務者 さいむしゃ ลูกหนี้ (Debtor)

口座番号 こうざばんごう เลขที่บัญชี(ธนาคาร)

潜在能力 せんざいのうりょく ศักยภาพ

経済的な潜在能力 けいざいてきなせんざいのうりょく ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

税関 ぜいかん ศุลกากร

投資サ-ビスセンタ- とうしサ-ビスセンタ- ศูนย์บริการการลงทุน

景気低迷 けいきていめい เศรษฐกิจตกต่ำ 小銭 こぜに เศษตังค์ , เงินย่อย

事業所 じぎょうしょ สถานประกอบกิจการ

タイ投資促進委員会 タイとうしそくしにいんかい สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

財政状況 ざいせいじょうきょう สภาพการเงิน

 景気が良い けいきがよい สภาพเศรษฐกิจดี 小切手帳 こぎってちょう สมุดเช็ค (Chequebook)

預金通帳 よきんつうちょう สมุดบัญชี (Bankbook)

帳簿 / 帳面 ちょうぼ / ちょうめん สมุดบัญชี (Books)

棄権する/権利を棄てる きけんする/けんりをすてる สละสิทธิ์

付加厚生給付 ふかこうせいきゅうふ สวัสดิการ (Fringe Benefit)

保証契約 ほしょうけいやく สัญญาค้ำประกัน

保証契約 ほしょうけいやく สัญญาค้ำประกัน

均衡(を保つ・崩す) きんこう(をたもつ・くずす) สัดส่วน

支店 してん สาขา

公共土木 こうきょうどぼく สาธารณูปการ

県雇用事務所 けんこようじむしょ สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัด

権利 けんり สิทธิ

商品 しょうひん สินค้า (Merchandise)

借入金 / 貸付金 / ロ-ン かりいれきん / かしつけきん สินเชื่อ (Loan) 資産 しさん สินทรัพย์ (Asset)

威信を失墜する いしんをしっついする เสียเครดิต

委任状 いにんじょう หนังสือมอบอำนาจ 債務 さいむ หนี้ (Debt)

負債 ふさい หนี้สิน (Debt)

累積債務 るいせきさいむ หนี้สินสะสม

不良債権 ふりょうさいけん หนี้สูญ

原則 げんそく หลักเกณฑ์

証券 しょうけん หลักทรัพย์

株 かぶ หุ้น

事業に共同出資した人 きょうどうしゅっししたひと หุ้นส่วน

コイン เหรียญ

非政府機関 ひせいふきかん องค์กรอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาล 出資する しゅうしする ออกเงินลงทุน

経済成長率 けいざいせいちょうりつ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

為替レ‐ト かわせレ-ト อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Rate)

公定歩合 こうていぶあい อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งปทท.กำหนด 定率 ていりつ อัตราตายตัว

 税率 ぜいりつ อัตราภาษี (Tax Ratio)

外国為替 がいこくかわせ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange)

収入印紙 しゅうにゅういんし อากรแสตมป์

納税印(紙) のうぜいいん(し) อากรแสตมป์ (Tax Stamp)

財産を差し押さえる ざいさんをさしおさえる อายัดทรัพย์สิน

財務諸表 ざいむしょひょう เอกสารทางการเงิน (Financial Statement)

金額を銀行口座に振り込む ふりこむ โอนเงินเข้าบัญชี

小切手が振り込まれる こぎってがふりこまれる โอนเช็คเข้ามา