ค่าธรรมเนียนในการจัดตั้งบริษัท  Start 21/04/2018

商務省会社設立の費用2018年4月21日から開始

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500    บาท

       協会登録料500バーツ

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท

     商務省会社登録料5,000バーツ

  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200    บาท

      会社登録証明書の発行手数料200バーツ

  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100    บาท

    登録証明書 100バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200    บาท

    印紙税、協会メモ200バーツ

  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน 200    บาท

    登録簿の印紙税200バーツ

計6,200バーツ(資本金200万バーツでも、400万バーツでも同じです。)

商務省は、商業登記に関する手数料を2018年5月に改定しました。

会社設立登記に関する手数料は、これまで資本金10万バーツにつき500バーツでしたが、資本金の額にかかわらず一律5,000バーツとしました。

これにより、外国人がワークパミットを取得する場合は1名につき200万バーツの資本金が求められているため、外国人を雇用する会社においては資本金200万バーツ以上で設立されることが一般的ですが、資本金200万バーツの場合、従来は1万バーツであった登記料が5,000バーツとなります。
また、定款の登記料もこれまでは資本金に応じて500〜25,000バーツとなっていましたが、一律500バーツに改定されました。

定款変更、取締役変更、増資、減資、会社閉鎖、その他の商業登記の手数料についても1回につき500バーツとなりました。これまでは、取締役変更の場合は1名につき400バーツ、増資は設立登記同様、資本金の額に応じて10万バーツにつき500バーツ、定款変更や減資は400バーツといったように、変更登記の内容によって細かく分かれていましたが、改定により複数の変更登記を申請したとしても同時に行えば500バーツで済むことになります。

起業支援サービスの記事一覧
会社設立の商務省関連費用(2019年10月現在)
会社設立支援サポート費用50%オフは2020年も継続実施中
ツアー無しでも行ける!ラオス・ビエンチャンでのBビザ取得
タイで働くのにワークパーミットが要らなくなる?
LINEやSkypeを通じてタイの起業アドバイス(要事前日時予約)お受けいただけます
事前予約制でLINEやSkypeを通じて起業アドバイス
パスポート
タイで個人起業に必要な費用(弊社の代行費用)
秘書業務・連絡支援
提携先企業探し支援
タイ・日・英 通訳・翻訳支援
小規模会社の会計業務支援
ワークパミット(労働許可証)申請
会社設立手続き支援
会社設立手続き支援(タイ人パートナーが自力で確保できない場合)
パスポート
支援サービス料金表
会計用語 日本語とタイ語
タイで個人起業した法人の税務申告と社会保険申告
起業支援パッケージ料金
ワークパミット(労働許可証)申請及び延長
会社設立のステップ(流れ)
タイ起業支援サービスの概要